تصاویر گروهی



پیشکسوتان گروه 61-ازچپ :اندرزگو-شهید یزدانی-حاجی آبادی-نوفرستی-1363


https://s17.picofile.com/file/8427776376/image_2021_3_12_20_59_0_64_aMe.jpg


https://s21.picofile.com/file/8445938034/WhatsApp_Image_2022_01_05_at_17_03_32.jpeg



https://s20.picofile.com/file/8445938000/WhatsApp_Image_2022_01_05_at_17_01_21.jpeg



https://s20.picofile.com/file/8445937968/WhatsApp_Image_2022_01_05_at_17_00_38.jpeg



https://s20.picofile.com/file/8445937950/WhatsApp_Image_2022_01_05_at_16_59_19.jpeg



https://s20.picofile.com/file/8445937934/WhatsApp_Image_2022_01_05_at_16_58_32.jpeg



https://s21.picofile.com/file/8445937918/WhatsApp_Image_2022_01_05_at_16_56_48.jpeg



https://s21.picofile.com/file/8445937884/WhatsApp_Image_2022_01_05_at_16_53_23.jpeg



https://s21.picofile.com/file/8445944092/WhatsApp_Image_2022_01_05_at_19_02_40.jpeg



https://s21.picofile.com/file/8445944068/WhatsApp_Image_2022_01_05_at_19_01_25.jpeg





https://s21.picofile.com/file/8443536984/%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D8%B3_%DB%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%DB%B2%D8%B0%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DB%B3%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DB%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C%DB%B5%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF.jpeg



https://s20.picofile.com/file/8443536950/WhatsApp_Image_2021_10_22_at_19_27_17.jpeg

















ایستاده ازچپ به راست اقای اندرزگو-حسن نوفرستی-محمدنوفرستی

  نشسته ازچپ به راست : اقای حسن زاده-اسماعیل زاده -شاگردی

روی قبضه اقای نوری

عملیات رمضان پشت ایستگاه حسینیه شلمچه












مرحوم داودی -علی محمددوست- دکترعلی اکبر نیکخو- عباس طحان -سید مرتضی قاسم زاده - دکترمهدی حامد رحمت



همرزمان دیدبان



همرزمان دیدبان






























































































































مجیدکار پیشه - جانباز حسن ترابی - مصطفی تقی جراح  1361-1362



قدرت الله حلیمی-برادران-سید داود آیتی : دیدبانی 1362



شهید حسن غازی اولین فرمانده گروه











از  راست :  سردار زهدی - سردار حاجی زاده - حسین جعفری - محمدرضازهدی - محبوب دلها شهید حسن غازی



از سمت راست: شهید حسن غازی (فرمانده گروه توپخانه ۶۱ محرم و اولین فرمانده گروه موشکی ۱۵ خرداد) – جانباز سید حبیب اعتصامی – شهید مهدی مظاهری فرمانده توپخانه لشکر امام حسین (ع)







شهید مصطفی تقی جراح فرماندهی گروه 1361-1364
































حاج شیخ زین العابدین احمدی فرماندهی گروه1365-1371













سایر همرزمان







http://bayanbox.ir/view/4233527174240310435/image-2020-6-6-0-19-3-115-RHc.jpg







http://s12.picofile.com/file/8401602268/image_2020_6_29_23_20_43_394_6Pl.jpg






رضا وطنی(دیدبان)-اطهریان(دیدبان)-زین العابدین احمدی-سلمانیان(دیدبان)

1398


سردار نجاتی




http://bayanbox.ir/view/7849871481962433964/image-2020-6-6-0-18-50-989-yQ2.jpg



http://bayanbox.ir/view/2364409343019821967/image-2020-6-6-0-18-53-325-2fW.jpg



http://bayanbox.ir/view/7917793770547782719/image-2020-6-6-0-18-35-487-G0x.jpg


سردار نورالله کریمی

http://bayanbox.ir/view/6540325805993234803/image-2020-6-6-0-18-55-858-Cum.jpg



http://bayanbox.ir/view/3529059343631749403/image-2020-6-6-0-18-32-764-KNB.jpg







https://s20.picofile.com/file/8446476142/44.jpg



https://s21.picofile.com/file/8446476134/24.jpg


سردار قاسم رسولی

http://s12.picofile.com/file/8401602368/image_2020_6_29_23_21_6_956_3Un.jpg



http://bayanbox.ir/view/3851803726174777888/image-2020-6-6-0-19-7-656-AHi.jpg



https://s8.picofile.com/file/8360461142/image_2018_8_11_14_23_20_403_SIa.jpg



http://bayanbox.ir/view/80599032846039335/image-2020-6-6-0-19-10-389-SST.jpg


سردار عباس خانی

http://bayanbox.ir/view/2996065187763399055/image-2020-6-6-0-18-58-271-xyg.jpg



http://bayanbox.ir/view/4262821083377087148/image-2020-6-6-0-18-59-614-l6F-1.jpg


سردار بنی حسن













https://s20.picofile.com/file/8443536934/WhatsApp_Image_2021_10_18_at_23_07_42.jpeg



https://s21.picofile.com/file/8443536900/WhatsApp_Image_2021_10_17_at_21_23_43.jpeg



https://s20.picofile.com/file/8443536976/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B3%D9%85%D8%AA_%DA%86%D9%BE.jpeg



دیدبانان :ردیف جلو از راست...مسعود ملاظمیان.. محمد محرابی ..علی خداشاهی..مرحوم سید صالح...سعید زراعتی...هادی عظیمی..حبیب تاروردی..مجتبی ضیافتی



تیم دیده بانان تیز بین شصت و یک محرم

ایستاده - هادی عظیمی
ردیف بالا

آقای عصمتی تطبیق آتشبار...سید حسینی مخابرات آتشبار...مرحوم سید صالح...سعید زراعتی ..مسعود ملاظمیان...مجتبی ضیافتی و هادی انصاری از دیده بانان تیز بین شصت و یک محرم



فرمانده و پیشکسوتان گروه-مشهد-1400



https://s20.picofile.com/file/8446030876/WhatsApp_Image_2022_01_07_at_18_10_59_1_.jpeg

https://s20.picofile.com/file/8446030868/WhatsApp_Image_2022_01_07_at_18_10_57.jpeg


https://s20.picofile.com/file/8446030792/WhatsApp_Image_2022_01_07_at_18_01_53.jpeg


https://s20.picofile.com/file/8446030842/WhatsApp_Image_2022_01_07_at_18_02_48.jpeg


https://s20.picofile.com/file/8446030834/WhatsApp_Image_2022_01_07_at_18_02_47_1_.jpeg


https://s20.picofile.com/file/8446030826/WhatsApp_Image_2022_01_07_at_18_02_44.jpeg


https://s20.picofile.com/file/8446030818/WhatsApp_Image_2022_01_07_at_18_02_44_1_.jpeg