شهید اسدالله شاهرخی(نفر اول سمت چپ)
نام پدر: عبدالله
تاریخ تولد: 2-12-1345 شمسی
محل تولد: خراسان شمالی - شیروان 
پاسدار وظیفه
گردان 22 ساجدین
راکت انداز122 میلیمتری
 مخابرات 
تاریخ شهادت : 8-10-1366 شمسی
محل شهادت : ماووت 
گلزار شهدا: بی بهره
خراسان شمالی - شیروان