1. -شهید حبیب حسینی زین آبادی:1365/10/1
 2. -شهید حسین احمدی:1366/10/4
 3. -شهید محمد شاکری:1365/10/8
 4. -شهید اسد الله شاهرخی:1366/10/8
 5. -شهید مجتبی برادران قندچی:1365/10/8
 6. -شهید محمود صابری تولایی:1365/10/9
 7. -شهید حسین ذاکری: 1365/10/18
 8. -شهید کریم صالح پور:1365/10/19
 9. -شهید حسین محمدی پور:1365/10/19
 10. -شهید حسین کامیاب:1365/10/19
 11. -شهید عباس ضمیری بیداری:1365/10/19
 12. -شهید محمدحسین قربانی:1365/10/19
 13. -شهید سیدهاشم کرابی:1365/10/21
 14. -شهید فاضل شیرالی:1365/10/21
 15. -شهید داود وهاب رجایی:1365/10/22
 16. -شهید طیب حسنی برگویی:1370/10/24
 17. -شهید ابراهیم رضائی:1365/10/26
 18. -شهید احیاء حسینی:1365/10/26
 19. -شهید ابراهیم میرزائی:1365/10/26