افراد از چپ :محمود باقرزاده-مهدی باقرزاده-کاظم ادبی-حسین کاویانی


این عکس در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۱ قبل از عملیات بیت‌المقدس(فتح خرمشهر ) کنار پل فلزی اهواز گرفته شده
از سمت راست نفرات نشسته ۱کاظم ادبی۲ کاظم جلیلی ۳....۴محمود باقرزاده ۵صالح غلامزاده
افراد ایستاده ازسمت راست ۱-شهید قاسم نامجو  ۲محمود اسماعیلیان  ۳اکبر صنعتی ۴_سید جواد حسینی ۵ ‐شهید حسن باقرزاده  ۶- جواد تاج
🌷قاسم نامجو و حسن باقرزاده در عملیات بیت‌المقدس به شهادت رسیدند

 
آلبوم عکس همرزمان