۱-آقای غضنفر کنعانی- معاونت آموزش - ستاد

۲- آقای بادپر- کاتیوشا

۳-آقای حسین آشناگر- کاتیوشا

۴- آقای امیری- مخابرات

۵- حاج آقا احمدی

۶-آقای میرزابیگی

۷-آقای لشکری- مخابرات

۸- آقای قلعه نویی

۹-آقای زلفی زاده- کاتیوشا

۱۰-آقای شیبانی-نیروی انسانی

۱۱- آقای بیات

۱۲- آقای بابائی -تدارکات

۱۳-آقای رحیم زاده- گردان ۲۱قدر

۱۴- آقای فرهادیان -ستاد

۱۵-آقای نگاری -کاتیوشا

۱۶- علی رضائی فر- مخابرات

۱۷- آقای حسن ترابی- عملیات

18-ابولقاسم کابلی مقدم  مهندسی

۱۹- آقای محمود اسماعیلیان

۲۰- آقای احمد رضائی فر- مخابرات

۲۱- آقای محمد کرمانی- مخابرات

22-جواد باصری  معاونت طرح وبرنامه

۲۳- آقای شجاعی -ستاد

۲۴-

۲۵- آقای برومند- گردان

۲۶-احتمالا آقای ساعی

۲۷-

۲۸- آقا رسول مظفری

۲۹- آقای نژاد باقر- ستاد

۳۰-آقای معصومی

۳۱-آقای کرباسی -ستاد

۳۲-