رزمنده دفاع مقدس : خدمت سربازی در ارتش 1360 -1362 و دانشجوی بسیجی اعزامی از دانشگاه صنعتی اصفهان در هدایت آتش گردان ساجدین-کاتیوشا 1365


https://bayanbox.ir/view/2291287675566251948/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-61-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%851.jpeg

1


https://bayanbox.ir/view/7864221148653846631/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-61-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.jpeg

2


https://bayanbox.ir/view/6015545209929891591/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-61-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%853.jpeg

         3
                        -؟- مهدی رجبی-سعیدفولادی


https://bayanbox.ir/view/7315734548964667220/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-61-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%852.jpeg

4

  مهدی رجبی -         ؟        - سعید فولادی


https://bayanbox.ir/view/290414191422095663/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-61-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%854.jpeg

5


https://bayanbox.ir/view/8258086533733542785/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-61-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%857.jpeg

6


https://bayanbox.ir/view/8292844608508986560/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-61-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%856.jpeg

7


https://bayanbox.ir/view/7924792479770180017/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-61-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%855.jpeg

8https://bayanbox.ir/view/6093538445317992670/WhatsApp-Image-2021-08-12-at-23.46.25.jpeg

9


https://bayanbox.ir/view/8031261498285084727/WhatsApp-Image-2021-08-12-at-23.43.02.jpeg

10


https://s21.picofile.com/file/8441843776/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84_%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8_1_1.jpg

11

تنگه هوان سرپل ذهاب


https://s21.picofile.com/file/8441843784/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1_2_1.jpg

12

سومار


https://s21.picofile.com/file/8441843834/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1_1_1.jpg

13

سومار


https://s20.picofile.com/file/8441843850/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B6%DB%B1_3_1.jpg

14

نفت شهر سال 1361


https://s21.picofile.com/file/8441843876/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84_1.jpg

15

سومار-عملیات مسلم ابن عقیل