احداث دیدگاه شهید سعید امین منطقه عملیاتی قصر شیرین ارتفاعات بازی دراز -سرپل ذهاب

1361-1362

راوی:حاج عبدالله روح اللهی مسئول واحد دیدبانی 61 محرم

https://s16.picofile.com/file/8421584442/image_2021_1_16_12_12_37_51_E0W.jpg

https://s17.picofile.com/file/8421584400/image_2021_1_16_12_12_22_625_53s.jpgایستاده از راست ردیف اول عبدالله روح اللهی-نشسته از راست دیدبان شهید یدالله منتظری-دیدگاه امین

https://s16.picofile.com/file/8422286400/scan0022.jpg

https://s16.picofile.com/file/8422286426/scan0023.jpg

https://s16.picofile.com/file/8422286418/scan0024.jpg


سنگر استراحت دیدگاه امین معروف به هتل امین -1361


https://s16.picofile.com/file/8421366168/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86.jpg

دیدگاه شهید سعید امین سال1398