از راست :سردار نورالله کریمی-شهید شوشتری - امام جمعه مرحوم تربت حیدریه