از دیده بانان تیز بین شصت و یک محرم...مرحوم سید صالح


ردیف جلو از راست...مسعود ملاظمیان.. محمد محرابی ..علی خداشاهی..مرحوم سید صالح...سعید زراعتی...هادی عظیمی..حبیب تاروردی..مجتبی ضیافتی