ولایت یعنی چه در اصطلاح قرآنی؟
ولایت یعنی به هم پیوستگی و... هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد وجویای یک
هدف واحدند،در یک راه دارند قدم بر میدارند.
،برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت میکنند  ،یک فکر را و یک عقیده را پذیرفته اند
هرچه بیشتر این جبهه باید افرادش به همدیگر متصل باشند واز جبهه های دیگر و قطب های دیگر و
قسمتهای دیگر خودشان را جدا و کنار بگیرند.چرا؟
برای اینکه از بین نروند هضم نشوند.
این را در قرآن کریم میگویند ولایت
---------------
ولی کیست؟
ولی را خدا معین میکند:خودش ولی است،پیغمبرش ولی است
،امام ها ولی هستند،امام های خاندان پیغمبر تعیین شده اند،دوازده امام
در رتبه بعد آن کسانیکه با یک معیارها و ملاکهای خاصی تطبیق بکنند و جور بیایند،آنها معین شده اند برای
حکومت و خلافت
--------------
انسان ولایتمدار؟
آدم دارای ولایت این است،ولی رابشناسد،با ولی همفکر شود،عمل وی را بشناسد،با ولی هم عمل شود،دنبال
او راه بیافتد،خودش رافکرا و عملا پیوسته با ولی کند.
این با ولایت است
------------------
برگرفته شده از سلسله جلسات استاد سید علی خامنه ای
مشهد مقدس،مسجد امام حسن مجتبی
رمضان المبارک1353شمسی