سلام از راست به چپ ایستاده آقای وحدتی خواه از سبزواری وسطی شهید کریمی از نیشابور -نشسته ازراست نصیری ودومی آقای علیشاهی از سبزواری    عکاس آقای رخشانی از بیرجند