از موسسین گردان کاتیوشاامیر شهریاری-مجیدکارپیشه-مرحوم اردستانی


مجیدکارپیشه- ترابی-شهید مصطفی تقی جراحاز راست شهید حسن شفیع زاده-مجید کارپیشه-شهید مصطفی تقی جراح
http://s2.picofile.com/file/8370110692/127413_444.jpg