شاگردی-اطهریان-شهیدتجری-...-...-ساعی ، ارتفاعات سومار- دیدگاهایستاده ازچپ به راست اقای اندرزگو-حسن نوفرستی-محمدنوفرستی نشسته ازچپ به راست اقای حسن زاده-اسماعیل زاده وخودم روی قبضه اقای نوری عملیات رمضان پشت ایستگاه حسینیه شلمچه