امیر شهریاری-مجیدکارپیشه-مرحوم اردستانی

مجیدکارپیشه- ترابی-شهید مصطفی تقی جراح