اسفراین:

شهید عباس داودی-محمودی

شهید عبدالله نصیری-اسفراین

شهید اسماعیل میرزازاده-رویین

شهید زین العابدین اختیاری-رویین

شهید قربان پائیده-دهنه اجاق

شهید قربان محمد عباسی-کلاته بام

شهید عبدالغنی تنها-غوزه زن

شهید علی صالحی-زرق آباد

شهید حمید محمدپور-امامزاده نظرگاه

شیروان:

شهید نادر پناهی-شیروان

شهید صمد درگاهی-شیروان

شهید محمد ریحانی-بهشت حمزه

شهید احیا حسینی-بهشت حمزه

شهید سلیمان عبادی-بهشت حمزه

شهید ابراهیم میرزایی باغان-باغان

شهید اسدالله شاهرخی-بی بهره

شهید غلامحسین ثباتی-ملاباقر

جاجرم:

شهید حبیب الله خانی-کرکی

شهید رجبعلی نوری-چهارچوبه

شهید عبدالرضا شاکری-امامزاده جاجرم

بجنورد:

شهید میرعلی اعلمی-بجنورد

شهید امیرعلی(امید)قره خانی-بجنورد

شهید رضا نجاتی-بجنورد

شهید حیدرعلی کلاته ای-انصارالحسین-قطعه۲

شهید عباسعلی آخری-اینچه علیا

شهید محمدرضا ایمانی-دراقلو