فردوس:

شهید محمدحسین قربانی-بهشت اکبر

شهید غلامرضا پسندی-فردوس

شهید محمدحسین شیخی زاده-فردوس

خوسف:

شهید محمدرضا خدادادی مزار-شیخ اباد ماژان

شهید حسن یعقوبی -بیمادگازار

شهید عباس آزرده-شمس اباد(ناحیه هردنگ)

نهبندان:

شهید علی محمدی-مبادین

سربیشه:

شهید مهدی چهکندی-چهکندمود

قائنات:

شهید سیدمصطفی اسماعیلی-اسفاد