1-شهید عبدالله نصیری:1366/7/4

2-شهید احمد اطمینان:1366/7/7

3-شهیدامیرعلی(امید)قره خانی:1370/7/12

4-شهید رضا نیک فر:1366/7/25