1-شهید سیدمصطفی اسماعیلی:1365/5/1

2-شهید نادر پناهی:1369/5/3

3-شهید میر علی اعلمی:1370/5/11

4-شهید علی تجری:1364/5/17

5-شهید علی اکبر کاغذلو:1364/5/17

6-شهید علی اکبر رامیار:1365/5/23

7-شهید برات الله محمدی:1367/5/24

8-شهید محمدحسین زهانی:1365/5/31