1-شهید بهزاد الیاسی: 1367/1/18

2-شهید حسن ملک احمدی: 1367/1/18

3-شهیدرضا سفیدگران: 1367/1/18

4-شهیدحجت پریشان توندری: 1366/1/22

5-شهید عباسعلی گلستانی: 1369/1/26

6-شهید زین العابدین اختیاری: 1366/1/29