1-شهید محمد حسین شیخی زاده:1365/6/4

2-شهید محمود محمدی:1370/6/21

3-شهید غلامحسین ثباتی:1367/6/23

4-شهید حسن یعقوبی:1366/6/25

5-شهید محمد عسگری:1366/6/30