1-شهید حبیب حسینی زین آبادی:1365/10/1

2-شهید حسین احمدی:1366/10/4

3-شهید محمد شاکری:1365/10/8

4-شهید حسین ذاکری اسفیوخی :1365/10/18

5-شهید اسد الله شاهرخی:1366/10/8

6-شهید مجتبی برادران قندچی:1365/10/8

7-شهید محمود صابری تولایی:1365/10/9

8-شهید کریم صالح پور:1365/10/19

9-شهید حسین محمدی پور:1365/10/19

10-شهید حسین کامیاب:1365/10/19

11-شهید عباس ضمیری بیداری:1365/10/19

12-شهید محمدحسین قربانی:1365/10/19

13-شهید سیدهاشم کرابی:1365/10/21

14-شهید فاضل شیرالی:1365/10/21

15-شهید داود وهاب رجایی:1365/10/22

16-شهید طیب حسنی برگویی:1370/10/24

17-شهید ابراهیم رضائی:1365/10/26

18-شهید احیاء حسینی:1365/10/26

19-شهید ابراهیم میرزائی:1365/10/26