1-شهید محمدرضا ایمانی:1366/3/16

2-شهیدغلامرضا لطفی قرائی:1367/3/24

3-شهید یدالله متنظری:1362/3/26

4-شهید قربان علی قدیری:1366/3/31