1-شهید حسین زمانی:1366/4/1

2-شهید زهدین جلالوند:1366/4/2

3-شهید حمید ترک:1366/4/4

4-شهید حسن بی یار فدافن:1366/4/4

5-شهید محمدعلی مشهدی:1366/4/5

6-شهیدسید ناصر نعمتی:1366/4/11

7-شهید قربانعلی سلیمانی:1366/4/12

8-شهید محمدرضا خدادادی مزار:1366/4/16

9-شهید عبد الغنی تنها:1366/4/17

10-شهید قربانعلی تدبیری:1366/4/21

11-شهید محمد علی رجبیان:1368/4/21

12-شهید حیدر علی کلاته ای:1367/4/22

13-شهیدمحمد ریحانی:1370/4/22

14-شهید محمد حسن بیگدلی1366/4/27