1-شهیدعلی اکبر نعمتی:1366/2/1

2-شهید محمد رفعتی:1366/2/1

3-شهید علی تقی زاده:1389/2/1

4-شهید نوروز رستم طاهری:1366/2/2

5-شهید غلامحسین ساعدی:1366/2/2

6-شهید قربان پائیده:1366/2/3

7-شهید مهدی چهکندی:1365/2/3

8-شهید ابراهیم کشوری دوغایی:1366/2/4

9-شهید محمد علی زنگویی:1365/2/8

10-شهید عبدالرضا شاکری:1366/2/8

11-شهید مصطفی تقی جراح:1365/2/10

12-شهید رضا جمال آبادی:1366/2/12

13-شهیدغلامحسین مهرجو:1370/2/16

14-شهیدعباس دلاور:1365/2/19

15-شهیدحسن صدیقی مزینانی :1366/2/21

16-شهید حسین محمودی زاوه :1366/2/23

17-شهید حسین اتفاق:1366/2/24

18-شهید عباس آزرده:1367/2/26

19-شهید علی اکبر حشمتی:1366/2/26

20-شهید امین الله حیدری:1367/2/27

21-شهید غلامرضا پسندی:1366/2/27

22-شهید محمدحسین خزاعی:1369/2/29