1-شهید محمدرضا عزیزی:1366/9/4

2-شهید علی بختیاری:1366/9/7

3-شهید علی اکبر درودی:1366/9/7

4-شهید رجبعلی شجاعی:1365/9/30