1-شهید سید حسین عربشاهی:1365/8/4

2-شهیدمحمدرضا عرفانی:1363/8/7

3-شهید مدافع حرم غلامرضا سمایی:1395/8/7