شهید غلامرضا پسندی

نام پدر :محمدحسین 

تاریخ تولد :15-10-1334شمسی

محل تولد :فردوس - خراسان جنوبی

بسیجی - متاهل

محل خدمت: گردان کاتیوشا 

محل شهادت: بانه - کردستان 

گلزارشهدا :فردوس

خراسان جنوبی

فرازهایی از وصیت نامه شهید  غلامرضا پسندى برون:

ایـن پیام مـــرا به افرادیکه مانند نوعروسان حجله نشین که براى هر کارى به دایه نیاز دارند

 و مشکلات کوچـــک ، بسیار بـــر دلهــــایشان هـــــراس مى اندازد ، 

برسان کـــه امـــروز اسلام احتیاج بــه ایثار دارد .

 امیدوارم که خداوند دلهاى تمام مسلمین را براى مبارزه در راه اسـلام قـــــرص و مستحکم سازد