از وصیت نامه شهید  غلامرضا پسندى برون

ایـن پیام مـــرا به افرادیکه مانند نوعروسان حجله نشین که براى هر کارى به دایه نیاز دارند

 و مشکلات کوچـــک ، بسیار بـــر دلهــــایشان هـــــراس مى اندازد ، 

برسان کـــه امـــروز اسلام احتیاج بــه ایثار دارد .

 امیدوارم که خداوند دلهاى تمام مسلمین را براى مبارزه در راه اسـلام قـــــرص و مستحکم سازد