شهید عباس قیری بیدایی

نیت

قائم شهر

کربلای 5

1365/10/19