شهیدعلی بختیاری

علی

مشهد

پاسدار

ماووت-1366/9/7

مخابرات