شهید ابوالفضل میرزائی

حبیب الله

سرباز

جزیره مجنون-1366

اراک