شهید زهدین جلالوند

حسن

سرباز

بانه-1366/4/2

نهاوند