محل شهادت 7نفر از رزمندگان توپخانه130م م در ابهای هور الهویزه در اثر بمباران هوایی دشمن