علی جمعه محمدی
نام پدر: برات
تاریخ تولد: 15-12-1347 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - مشهد
تاریخ شهادت : 12-3-1367 شمسی
محل شهادت : غرب
سرباز-فرمانده توپ
گلزار شهدا: بیاوند
 شهر:خراسان رضوی - مشهد