شهید محمود محمدی

همدان 

شهادت :1370/6/21

خرمشهر

سرباز-مخابرات

مزار : همدان