شهید مسگران کریمی

محمدعلی

رامسر

شهادت : 

سرباز-خدمه توپ