شهید حسین محمدی

علی

شهادت : ماووت

سرباز-خدمه توپ

مزار :  مشهد