نام پدر:محمد

اسفراین

شهادت : 1366/7/4

بانه

سرباز-خدمه توپ

مزار : اسفراین