سیدهاشم کرابی
نام پدر: غفور

تاریخ تولد: 10-9-1323 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - سبزوار 
تاریخ شهادت : 21-10-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
بسیجی - فرمانده اتشبار 
گلزار شهدا: مرکزی 
شهر:خراسان رضوی - سبزوار