مهدی چهکندی
نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 20-3-1348 شمسی
محل تولد: خراسان جنوبی - بیرجند 
تاریخ شهادت : 3-2-1365 شمسی
محل شهادت : مجنون 
بسیجی-دیدبان
گلزار شهدا: چهکندمود
 شهر:خراسان جنوبی - سربیشه