محمد عسکری
نام پدر: حبیب اله

تاریخ تولد: 20-6-1346 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 30-6-1366 شمسی
محل شهادت : بانه-نصر7
سرباز-خدمه توپ
گلزار شهدا: زیروقت 
شهر:خراسان رضوی - بردسکن