شهید مهدی سلطانی

فرزند :رمضانعلی

مشهد 

شهادت :1366

ماووت

سرباز-خدمه توپ