فرزند :محمد

مشهد

شهادت :1369/2/29

جنوب

سرباز-خدمه توپ

مزار شهید :گلزار بهشت رضا(ع)

مشهد