رمضانعلی جلمبادانی
نام پدر: حجی اسماعیل

تاریخ تولد: 1-1-1348 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 4-7-1367 شمسی
محل شهادت : ابادان
سرباز
گلزار شهدا: جلمبادان 
شهر:خراسان رضوی - جوین