طیب حسنی برگوئی
نام پدر: جانعلی

تاریخ تولد: 1-6-1351 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - سبزوار 
تاریخ شهادت : 24-10-1370 شمسی
محل شهادت : خرمشهر
سرباز - خدمه توپ 
گلزار شهدا:برگو 
خراسان رضوی - سبزوار