شهید محمد شاکری
نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 7-7-1345 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - نیشابور 
تاریخ شهادت : 8-10-1365 شمسی
محل شهادت : جزیره مجنون
سرباز-بی سیمچی-قدر
گلزار شهدا:رئیسی
خراسان رضوی - نیشابور