محمدعلی رجبیان
نام پدر: اسکندر

تاریخ تولد: 7-8-1348 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 21-4-1368 شمسی
محل شهادت : جاده اهواز آبادان
سرباز-خدمه توپ
گلزار شهدا: جزین 
خراسان رضوی - بجستان