نام پدر: علی

تاریخ تولد: 2-3-1346 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - بردسکن 
تاریخ شهادت : 4-9-1366 شمسی
محل شهادت : ماووت -نصر7
سرباز-خدمه توپ
گلزار شهدا: مرکزی 
خراسان رضوی - بردسکن