شهیدحسین کامیاب

نام پدر: نصراله

تاریخ تولد: 27-6-1346 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - تایباد
تاریخ شهادت : 19-10-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
بسیجی-فرمانده اتشبار
گلزار شهدا: شهرک شهیدبهشتی
خراسان رضوی - تایباد