فرزند سیدابراهیم

شهادت : 1370/5/11

خرمشهر

سرباز-پشتیبانی اتشبار

مزار : بجنورد