متولد : بجنورد

شهادت : 1366

بانه

سرباز - خدمه توپ

مزار :بجنورد